Hanoi,Vietnam, 07/12/2021

19 ℃
Độ ẩm: 0%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Học Bổng

Vien Giac Charitable - Qũy hỗ trợ Chư Tăng Ni tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng
05/10/2020
Qũy Vien Giac Charitable cúng dường hằng năm cho 20 vị Tăng Ni tu học tại Bodhgaya.
banner 3